وبلاگ رسمی روستای بهکندان

وبلاگ رسمی روستای بهکندان

نمایی از بخش قدیمی روستا-عکاس :محمد عزیزی کلهری (1394)


شب های بهکندان ا-عکاس :محمد عزیزی کلهری (1394)


غروب آفتاب بهکندان -عکاس :محمد عزیزی کلهری (1394)


دهنه -عکاس محمد عزیزی کلهری(1394)


خانه ای با نمای سنتی در بهکندان  -عکاس :محمد عزیزی کلهری (1394)


یکی از باغچه های قدیمی روستای بهکندان  -عکاس :محمد عزیزی کلهری (1394)


نمایی از باغات جنوبی روستای بهکندان  -عکاس :محمد عزیزی کلهری (1394)